top of pageСтипендии на фондация ВЕЛУКС

 

Фондация ВЕЛУКС подпомага 36 ученици в икономически и социално неравностойно положение да учат в Колежите. Фондация ВЕЛУКС подпомага ученици от България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия.

 

Създаването на проекта ВЕЛУКС е вдъхновено от мисията на Колежите за постигане на по-голям принос чрез образование към непривилегировани общности в Централна и Източна Европа, които имат проблеми с развитието си в социално и икономическо отношение. Фондация ВЕЛУКС вярва, че предоставянето на стипендии на ученици от непривилегировани общности ще помогне на избраните стипендианти и ще им даде възможността да допринесат за развитието на техните общности в следващите години.

 

Кандидатите за стипендиите по програмата ВЕЛУКС трябва да бъдат в неравностойно положение. Целеви групи на тези стипендии са ученици от социално слаби семейства, малцинствени групи, планински или труднодостъпни райони, сираци и деца от SOS детски селища.

 

За учебните 2016/8 г. фондация ВЕЛУКС отпуска за България две стипендии за обучение в следните Колежи:

  •  една стипендия в United World College of the Adriatic, с. Дуино, общ. Триест, Италия (http://www.uwcad.it). Стипендията покрива таксата за обучение в колежа, таксите за храна и квартира и медицинска застраховка.

  •  една стипендия в Li Po Chun United World College, Хонг-Конг (http://www.lpcuwc.edu.hk/). Стипендията покрива таксата за обучение в колежа, таксите за храна и квартира, медицинска застраховка, както и допълнителни средства по необходимост (разходи за път до училището, административни разходи (напр. такса за входна виза, ако е необходимо), определени от съответния колеж джобни разходи и под.).

 

Изисквания към кандидатите за стипендии ВЕЛУКС

 

Изискванията към кандидатите за стипендиите на фондация ВЕЛУКС са следните:

  •  да са български граждани;

  •  да бъдат на възраст между 16 и 18 години към края на календарната 2016 година (Поради особени изисквания на българското законодателство за кандидатите от домове за сираци или детски SOS селища се изисква да имат навършени 18 години до края на м. юни 2016 г.);

  •  да са ученици в X или XI клас на средните училища в България и да изучават материал по програмата на МОН;

  •  да имат среден успех поне много добър (5.50) за учебната 2014/5 година.

 

За кандидатите за ВЕЛУКС важат същите условия за кандидатстване, но те са длъжни освен това

 

  •  да попълнят допълнителните раздели от въпросника (означени като ВЕЛУКС) ;

  •  да представят служебна бележка от училището и копие на свидетелство (бележник) за успех от предходните две учебни години;

  •  да представят попълнената по образец характеристика (препоръчително писмо) от учител;

  •  ако са допуснати на втори кръг на конкурса, да представят доказателство за материалното положение на семейството (напр. копие от данъчната справка за 2015 година) .

 

Срокът за подаване на документите за стипендии ВЕЛУКС е 26 януари 2016 г.

 

ВАЖНО!!!

 

Според изискванията на стипендиите ВЕЛУКС цялата информация, подадена в рамките на конкурса от избраните кандидати, ще бъде отчетена пред дарителя.

Ако тази информация се окаже невярна, дарителят има пълното право да оттегли стипендията.

bottom of page